Dzienny Dom ,,Senior +’’ w Drobinie

Na podstawie Uchwały Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych ,, Centrum Usług Środowiskowych’’ w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu ,, Senior- WIGOR’’ w Drobinie oraz Uchwały Nr XXXVIII/308/2017 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR’’ oraz nadania tej jednostce nowego statutu została podpisana umowa partnerska na realizację zadania Prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior+’’ w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych ,,Centrum Usług Środowiskowych’’ w Drobinie.

Dzienny Dom 1

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych ,,Centrum Usług Środowiskowych ‘’ prowadzi Dzienny Dom ,,Senior+’’ od grudnia 2015 roku. W projekcie, od początku istnienia placówki, uczestniczy 25 seniorów z terenu miasta i gminy Drobin. Głównym celem domu jest zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez możliwość korzystania z oferty aktywizującej , edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, prozdrowotnej oraz opiekuńczej. Efektem jest poprawa jakości życia, większe poczucie bezpieczeństwa, aktywne spędzanie wolnego czasu, a także działania samopomocowe oraz na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Seniorzy mają możliwość korzystania z usług fizjoterapeuty lub rehabilitanta. Przynajmniej raz do roku organizowany jest wyjazd integracyjny. W dni powszednie nad uczestnikami czuwają wykwalifikowani instruktorzy, którzy codziennie organizują zajęcia na pracowni kulinarnej, artystycznej lub hortiterapeutycznej. Dla wszystkich seniorów i pracowników placówka jest drugim domem, gdzie można opowiedzieć o swoich troskach i podzielić się każdą dobrą wiadomością. Seniorzy corocznie organizują wieczór wigilijny oraz tzw. ,,jajeczko’’ wielkanocne, na każde takie święto dekorują otoczenie, np. ubierają choinkę na Boże Narodzenie, wieszają serca na Walentynki. Co miesiąc seniorzy tworzą gazetkę tematyczną na ogólnodostępną tablicę informacyjną. Uczestnicy prowadzą album ze zdjęciami oraz kronikę. Seniorzy starają się o spotkania integracyjne z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, czy innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów (są to m.in. wieczorki taneczne).
Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+’’ jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie.

Dzienny Dom 2

Uczestnicy zajęć, to osoby które ukończyły 60 rok życia, nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie miasta i  gminy Drobin, a także są to osoby które nie mają przeciwwskazań do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych potwierdzone odpowiednimi zaleceniami od lekarza. Dzienny Dom ,,Senior+’’ działa od poniedziałku do piątku, przynajmniej 8 godzin dziennie w godzinach 7:00-15:00. Seniorzy codziennie korzystają z usług socjalnych takich jak ciepły posiłek, a także kawiarenka (samodzielne przygotowywanie kawy, herbaty). W ostatnim czasie Dzienny Dom  ,,Senior+’’ zwiększył częstotliwość usług aktywizujących społecznie, głównie są to spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Dzienny Dom 3